اوقات شرعی

شما اینجا هستید : صفحه اول عضویت شرایط عضویت

شرایط عضویت

شرایط عضویت:

نمایندگانی که از بدو تشکیل مجلس در نظام جمهوری اسلامی افتخار خدمتگزاری داشته اند مشروط به شرایط ذیل میتوانند به عضویت کانون درآیند.

·         الف_ اعتقاد به قانون اساسی و التزام عملی به آن.

·         ب_  التزام عملی به احکام اسلام.

 

·         تبصره: در مورد اقلیتهای دینی اعتقاد و التزام به ادیان خود ملاک خواهد بود.