اوقات شرعی

شما اینجا هستید : صفحه اول درباره ما معرفی کمیسیون ها و کمیته ها

معرفی کمیسیون ها/کمیته ها و کارگروه ها

معرفی کمیسیون ها و کمیته ها:

§         کمیسیون آموزش و تحقیقات کانون نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی

§         کمیسیون اجتماعی کانون نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی

§         کمیسیون اقتصادی کانون نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی

§         کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی کانون نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی

§         کمیسیون انرژی کانون نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی

§         کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات کانون نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی

§         کمیسیون بهداشت و درمان کانون نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی

§         کمیسیون صنایع و معادن کانون نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی

§         کمیسیون عمران کانون نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی

§         کمیسیون فرهنگی کانون نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی

§         کمیسیون قضایی و حقوقی کانون نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی

§         کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی کانون نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی

§         کمیسیون اصل نود قانون اساسی کانون نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی

§         کمیسیون تحقیق کانون نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی

§         کمیسیون سیاست داخلی و شوراها کانون نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی

§         کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس کانون نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی

§         کمسیون تلفیق کانون نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی